We are free to define who we are at every moment

een nieuwe organisatie creëren door de praktijken te veranderen

organisaties in verandering

KALICO bvba

Organisaties veranderen als mensen veranderen. Mensen veranderen niet door middel van analyses of mission statements, maar door nieuwe gewoontes en praktijken te verwerven: hoe het werk georganiseerd is, hoe beslissingen worden genomen, welke leiderschapsstijl gehanteerd wordt, enzomeer.

 

Een dergelijk veranderproces wordt geleid op 4 niveaus met elk hun eigen rol & verantwoordelijkheid:

· Het top management is verantwoordelijk voor de visie achter de veranderingen en het continu bewaken van het integratieproces van alle betrokkenen.

· Het middle management moet focussen op het begeleiden van de medewerkers in hun nieuwe rol, samenwerkingsverbanden en –afspraken. Het verdient specifieke aandacht om het middle management te begeleiden in deze rol.

· Naast deze bestaande organen, dient een veranderteam samengesteld te worden waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn. Dit tijdelijk samengesteld team waakt erover dat de veranderingsdoelstellingen duidelijk dat hier op een systematische wijze naartoe gewerkt en over gecommuniceerd wordt.

· Tenslotte hebben ook de medewerkers een rol als veldwerkers. Zij brengen de verandering in praktijk, zowel als lid van werkteams die zich toeleggen op de implementatie van specifieke verbeteracties; als bij het invullen van hun dagelijkse taken en verantwoordelijkheden.